Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu kurumlarına engelli kadrosu yazısı yolladı. Bakanlık yazısında şöyle denildi: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. 

Engelli memur istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanmasında Başkanlık yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 74'üncü maddesinde; engelli memurların istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görev ve yetkisi Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğüne verilmiş olup, halihazırda daha önce mülga Devlet Personel Başkanlığınca yürütülen görevler ve yetkiler Bakanlığımızca yürütülmeye devam etmektedir. Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesi hükmü ile bu maddeye istinaden çıkarılan mezkûr Yönetmelik hükümleri gereğince engelli memur istihdam etme yükümlülüğü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdamının belirlenen kontenjan dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takip ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; Bakanlığımızın www.ailevecalisma.gov.tr internet adresi üzerinden "Kamu E-Uygulama" başlığına giriş yapılarak; 1- "Kadro Uygulaması" başlığı altında yer alan bilgilerin güncelleştirilmesi, 2- "Engelli Personel İşlemleri" başlığı altındaki istihdam edilen engelli memurların bilgilerinin güncelleştirilmesi,   3- Daha önceki merkezi engelli memur alımlarıyla yerleştirilenlerin atanma veya atanamama durumlarının "Engelli Personel İşlemleri" başlığı altında yer alan bilgilerin doldurularak güncelleştirilmesi, 4. Engelli memur kontenjan açığının bulunması halinde, bu açığın giderilmesi amacıyla merkezi olarak yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin 31/10/2020 tarihine kadar "Engelli Personel İşlemleri" linki içerisinde yer alan "Talep Giriş" kısmına yapılması, ayrıca bildirimi yapılan ve Bakanlığımızca (Çalışma Genel Müdürlüğü) da elektronik ortamda uygun görülen kadrolara ilişkin sistem üzerinden alınacak cetvellerin üst yazı ekinde Bakanlığımıza Çalışma Genel Müdürlüğü) gönderilmesi, 5. Daha önce elektronik ortamda Bakanlığa hiç veri girişi yapmamış olan kurumların Aile. Calışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Web Uygulama sorumlularını belirleyerek alacakları şifre ile veri girişlerinin yapılması ("Kamu E-Uygulama" şifresi, https://kamueuygulama ailevecalisma.gov.tr internet adresindeki bilgi alanlarının doldurulması suretiyle alınacak çıktının resmi yazı ekinde gönderilmesine müteakip, kurum web sorumlusunun elektronik posta adresine gönderilecektir.) gerekmektedir. Arz ve rica ederim.