Tapuda yeni dönem başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında yer alan,- iş yükü, görev ve sorumlulukları aynı olan ve işlem grubunda yer alan- "araştırmacı, bilgisayar işletmeni, kadastro teknisyeni, kontrol memuru, memur, muhasebeci, mühendis, programcı, Arşiv memuru, teknisyen, Arşiv memuru, uzman, veri hazırlama kontrol işletmeni" ile - sözleşmeli büro personeli, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli tekniker ve sözleşmeli uzman"kadro ve pozisyonlarında görev yapanları "Tapu İşlem Memuru" adlı kadroya atamak için girişimde bulundu.

Memurlar Net'te yer alan habere göre Bakan Murat Kurum imzasıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilen yazıda, aynı işi yapan ama farklı kadrolarda yer aldığı için farklı miktarda maaş alan personelin yeni ihdas edilecek "Tapu İşlem Memuru" kadrosuna atanmak suretiyle yaşanan sorunun çözümlenmesi gerektiği belirtildi. İdari İşler Başkanlığına gönderilen yazıda bu işlemin 2010 yılında yapıldığı, ancak 632 ve 6495 sayılı Kanun ve KHK'lar ile 3713 ve 2828 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan atamalar bağlamında unvan çeşitliliğinin yeniden oluştuğu belirtildi. Şuan için memur unvanında 425, bilgisayar işlemtmeni unvanında 3 bin 631, teknisyen unvanında 537 ve diğer çeşitli unvanlarda 178 personel bulunuyor.

İPOTEKLİ İŞLEMLER DEĞİŞTİ

Öte yandan tapuda yeni dönem başlıyor. Bakanlık harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen resmi senetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik yapıldı. "Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerinde değişikliğe gidildi.Buna göre, satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda, taraflarca imzalanan banka ve kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi, tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli onama ipoteği, tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile resmi senet düzenlenecek.İpotek, tapu müdürlüğünde banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmi senet, kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dahil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecek.Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka ve kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.

Uyumsuzluk tespitinde işlem iade edilecek

Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi, banka ve kurum ile elektronik ortamda paylaşılacak, banka ve kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecek.
Banka ve kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak yapılacak.
Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilecek.
Banka ve kurum tarafından kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak.

Resmi senet yerine geçecek

Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgelerinde uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda taraflara bilgi verilecek.Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, banka ve kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak.Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama ve tescil istem belgeleri, resmi senet (ipotek akit tablosu) yerine geçecek.
Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması da düzenlendi.Yönetmeliğe, merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanmasına ilişkin maddeler de eklendi.Buna göre, tapu işlemlerine ilişkin resmi senedin ve tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla, merkezi başvuru havale sistemi oluşturulacak.Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenecek. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenecek, eksiklikler tamamlanarak, talebe konu işlem başlama şekli, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden seçilecek.
Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi, başvuru havale sistemine gönderilmeyecek.
Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular, otomatik olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşecek. Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi ve resmi senet hazırlanacak.

Görevli personel, belgenin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak

Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmi senedin ve tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak.Başvuru yapılan müdürlük personeli, resmi senedin ve tescil istem belgesinin imzalanmasından önce belgenin kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumlu olacak.30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmayacak.