erolsennur @ hotmail.com

       14.6.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 34 de Bu yönetmelikte adı geçen her tür ve ölçekteki planlar, plan notları, açıklama raporları ve ekleriyle birlikte alenidir. Bu aleniyeti sağlamak planı onaylayan idarenin görevidir. denmektedir. Eğer plan ile gerek AVM gerekse işyeri için yer değişikliği öngörülmüş ise durumu aleniyet gereği öğrenerek itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.  Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürüttüğündenitiraz ve talepler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacaktır.

       İŞKUR'un düzenlediği mesleki eğitim kursları vardır. Mesleki eğitim kurslarında meslek edinmeye yardımcı olunmaktadır. Adı üzerinde bilmediğiniz bir mesleği öğretiyorlar. Sonuç itibariyle mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir.

       İŞKUR'un işbaşı eğitim programları vardır. İş tecrübesi kazanmanın  sağlanması amaçlanmaktadır.

       İŞKUR'un Kendi işini kurma hibe desteği mevcuttur 

       İŞKUR'un Çalışanların mesleki eğitimi için kursları vardır. Burada amaç çalışanların niteliklerini geliştirmelerine ve belge sahibi olmalarına destek olmaktır

       İŞKUR'un toplum yararına programları vardır 

       İŞKUR'un sosyal çalışma programları vardır

       Bu bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

       7.9.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde Stajyerlik için gereken şartlar anlatılmaktadır.

  1. Maddenin V fıkrasında yüz yüze eğitimden bahsetmektedir.
  2. Maddenin d fıkrasının 1. Bölümünde Sağlık Eğitiminden de bahsederek ulusal ve uluslararası standartlarda eğitimin amaçlandığından bahsetmektedir.

Eğitim ve Öğretim etkinliklerinin bahsedildiği 8. Maddenin c fıkrasının 4. Bölümünde öğretmen gözetiminden bahsetmektedir.

63/B  Maddesinin 1. Fıkrasında; Mesleki ve Teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde 3308 sayılı Kanunun 37. 38. Ve 39. Maddeleri kapsamında meslek kursları , geliştirme ve uyum kursları ile özel eğitim kursları açılabilir. 2. Fıkrasında ise  ; Kursların açılması ve işleyişi ile ilgili hususlar 11.4.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi gazetede yayımlanan MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 71. Maddesinde işyeri açma izin belgesi düzenlenmesinden bahsetmektedir. İşyeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında, işyeri açma izin belgesi MEB tarafından verilmez.

       Sağlık mesleği ile ilgili konularda Özel kanununda yazılı hükümler uygulanır. 

       Madde 140/ ç fıkrasında,   Staj yapılacak yerlerin belirlenmesinde ; sağlık sektöründe il sağlık müdürlüğünün eğitimden sorumlu yöneticisi ve bağlı sağlık işletmelerinden birer temsilciden oluşur.

       Madde 157- 2/t fıkrasında stajda kullanılarak eğitim alınacak, öğrenilecek her tür aracın öğretmenin bilgisi-kontrolü altında kullanılmasından bahsetmektedir.

       Madde 165/2 fıkrasında , staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı olduğu okula bildirilir. Olay okul müdürlüğünce araştırılarak/incelenerek/soruşturularak sonuçlandırılır.

        4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek öğretim kanununun 65 .maddesi ile Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine dayanılarak ; 2.2.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi gazetede Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş hekimliği,  Veterinerlik,  Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Proğramlarının asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Klinik eğitimi yani asgari staj süreleri belirlenmiştir.

     30.6.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2  (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Madde 6 :(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 

Koronavirüs nedeniyle 2 metre güvenli mesafe, maske, hijyene uyulmaması nedeniyle hem kendisinin hem de çalışma arkadaşlarının sağlığını riske ettiği gerekçesi ile iş akdi fesih edilebilir.

        Alışveriş merkezleri ve AVM lerdeki işyerleri için; İşyeri Hekimliği'ne benzer bir hizmet verilme zorunluluğu vardır. 26.2.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Alışveriş merkezleri yönetmeliğinin 8. maddesinde konu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Acil tıbbi müdahale ünitesi

MADDE 8 – (1) Acil tıbbi durumlarda ilk müdahalenin yapılabilmesi ve ihtiyaç halinde en yakın hastaneye sevkin sağlanabilmesi amacıyla, alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir bir yerinde en az yirmi metrekare büyüklüğünde acil tıbbi müdahale ünitesi oluşturulur.

(2) Acil tıbbi müdahale ünitesinin girişinde “Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” yazısı ve işareti yer alır. Acil tıbbi müdahale ünitesinin yeri yönlendirme levhalarıyla gösterilir.

(3) Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde en az bir acil tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila yüz bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı yüz bin metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.

(4) Acil tıbbi müdahale ünitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen nitelik ve miktarda ilk yardım malzemesi ve ekipmanı bulundurulur.

(5) Alışveriş merkezindeki ortak kullanım alanlarının ve dört yüz metrekareden büyük perakende işletmelerin görünür kısımlarına acil tıbbi müdahale ünitesiyle iletişimi sağlamak amacıyla yeterli sayıda acil tıbbi durum butonu yerleştirilir.

(6) Bu maddede öngörülen hizmetler, özel sağlık hizmeti veren kuruluşlardan hizmet satın alınmak suretiyle de verilebilir.

       Burada acil tıp teknisyeni ya da acil tıp teknikerinden bahsedilmektedir. Acil Tıp Teknikeri Türkçe olup, yabancı dilde paramedik olarak bilinmektedir. Lise mezunlarına Teknisyen, ön lisans mezunlarına Tekniker ünvanı verilmektedir.

   Alışveriş merkezleri ve işyerlerinde şartları yasa ile belirlenmiş olan acil tıp teknisyeni, paramedik ve Tıp hekimi çalıştırma koşulları vardır. Yasada açıkça acil tıp teknisyeni, paramedik ve Hekim çalıştırmaktan bahsetmektedir. Bunların stajyerlerinin çalıştırılması yasada öngörülen şartlar dışında mümkün görülmemektedir.

Sağlık Bakanlığı mevzuatlarında acil tıp teknisyeni, paramedik ve Tıp Hekim'inin diplomalarını alabilmeleri için staj görmüş olmaları zorunlu tutulmaktadır. Sonuç itibarıyla bir stajyeri tek başına çalıştıramazsınız. Ancak ve ancak bu kişiyi eğitmeye yetkili birinin nezaretinde, eğitim-staj amaçlı işyerinde tutabilirsiniz. Nezaret olayı yok ise Medeni kanundaki dürüstlük ve iyi niyetle bağdaşmama gerekçesiyle ceza alırsınız. Sağlık bakanlığının  yazılı talimatlarında, eğiticinin; ‘’bana haber verilmedi, telefonumun şarjı bitti ‘’ vb söylemlerinin sadece bahane olarak kabul edileceği açık ve net ifade edilmektedir. Eğitici görevinin başında olur ve eğitilene nezaret eder.

        Staj yapan yardımcı sağlık personelinin öğrenci olduğunu belli eden üniforma giyme zorunluluğu okul yönergesinde var ise bu kurala uyulmalıdır. Ancak ameliyathane gibi yerlerde staj yapılırken ameliyathane kurallarına göre kıyafet giyildiğinden, bu kurala uyulmalıdır.

        Alışveriş Merkezlerindeki görevli sağlık personeli kapıdan giren herkese acil durum olması kaydıyla müdahale etmek zorundadır.  Oysa işyeri hekimleri acil olsa da olmasa da  çalışanlara müdahale etmektedir, işyerleri için periyodik muayeneleri yapmakta ve olası sağlık problemlerini önleyecek tedbirler alınması için işverene önerilerde bulunmaktadır.

        Ana sorun hem  alışveriş merkezleri hem de diğer işyerleri için ortaya çıkmaktadır.

İşyerlerinde, Alışveriş merkezlerinde rahatsızlanan bir kişiye henüz acil tıp teknisyeni,paramedik, Tıp hekimi ünvanı almamış bir kişinin müdahalesi neticesinde bir zarar olur ise gerek ceza davası gerek hukuk davası gerekse idari soruşturma kime karşı açılacaktır? Alışveriş merkezine mi ?İşyerine mi ? İşyeri ya da  Alışveriş merkezi için gerekli istihdamı sağlayan sağlık kuruluşuna mı? Ayrıca henüz öğrenci sıfatını taşıyan kişinin durumu, bağlı olduğu okul tarafından değerlendirilerek disiplin soruşturması açılabilecektir. Disiplin cezası verilebilecektir. Disiplin cezası için yönetmelikte ayrıntılı hükümler vardır.

        Hukuk’un temel ilkelerine göre, zarar gören dilediğine dava açabilir. Bir örnek verecek olursak;  evinize bir usta çağırdınız.Su, elektrik tesisatı gibi bir arıza giderilmesini istediniz.Evinize ciddi anlamda zarar geldiğinde ,gelen kişilerden çırağa mı,ustaya mı, kalfaya mı, işyeri sahibine mi dava açarsanız.  Zarar gören olarak, dilediğinize dava açma hakkınız vardır. Dilerseniz hepsine Müteselsil dava açabilirsiniz. Zarar gören açısından, ‘’zararım karşılansın da kim karşılarsa karşılasın’’ mantığı vardır.Ceza davası yönünden ise Savcı Mevzuatı inceler, herkese kusuru oranında dava açılması için Asliye Ceza hakimliğine yazı yazar. İdare hukuku açısından ise İl sağlık müdürlükleri soruşturma açar

           Uzağa gitmeyelim.Anne, baba, eş ya da çocuğunuzla öyle bir işyeri, alışveriş merkezine gittiğinizi  ve henüz diploma almamış bir kişinin müdahalesi sonucu zarar gördüğünüzü düşünün. Olay yakınınızın başına  veyakendi başınıza gelir ise tepkiniz ne olurdu ?