erolsennur @ hotmail.com

‘’Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı :
23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 ‘’ ile Resmi gazetede 6456 sayılı kanunun değişik hali ile
İşsizlik Sigortası kanunu olarak yayımlanan kanunun 56. Maddesinde; emekli olabilmek için gereken
yaş şartları değiştirilmiştir.

VIII. BÖLÜM DEĞİŞTİRİLEN İBARELER

Madde 56 – A) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun; 1- 60 ıncı maddenin (B) fıkrasının (b) alt bendindeki "25 yılı doldurmuş ve" ibaresi
metinden çıkarılmış ve "5000" rakamı "8100", 2- 63 üncü maddesinin (A) fıkrasının üçüncü bendindeki
"maddesinin (A) fıkrasının (a) bendine "ibaresi "maddesine", (B) fıkrasının birinci bendindeki " %24"
oranı " %30", 3- 64 üncü maddesinin (a) bendindeki "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 58,
erkek ise 60", 4- 106 ncı maddenin (a) fıkrasındaki "55" ibaresi "60", —————————— (1)
31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “gelirlerinden”
ibaresinden sonra gelmek üzere “vergi kesintileri hariç” ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddenin yürürlüğe
gireceği tarih için 63 üncü maddenin (c) fıkrasına bakınız. 7652 5- 140 ıncı maddesinin (e) bendinde yer
alan "ikinci" ibaresi "dördüncü", 6- Ek 24 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendinde yer alan
"12.919" rakamı "4.690.000", B) 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar
Kanununun; 1- 5 inci maddesindeki "yılbaşından" ibaresi "aybaşından", 2- 24 üncü maddesindeki "50"
ibaresi "58", "55" ibaresi "60", 3- 30 uncu maddesindeki " %20" oranı " %30 ", C) (Mülga: 31/5/2006-
5510/106 md.) D) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun; 1- 1479 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan"kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60", 2 - 39 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 60, erkek ise 62", 3 - 42 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "(c) fıkrasına" ibaresi "son fıkrasına". (e) bendinde yer alan
"kadın ise 50, erkek ise 55'ten" ibaresi "kadın ise 60, erkek ise 62 den". 4 - 45 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan "% 60'ından" ibaresi %45'inden". E) 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun; 1 - 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60", 2 - 21 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 60, erkek ise 62", 3 - 41 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadın ise 50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60",
Şeklinde değiştirilmiştir.
Emeklilkte yaşa takılanlar ile ilgili kanun 8.9.1999 da Resmi gazetede yayımlandığından, 8.9.1999
dan önce ilk ssk girişi olanlar çıkacak kanundan faydalanacaktır. Bu zaten olması gereken bir durumdur.
Emeklilikte yaşa takılanların haklarının verileceğini Cumhurbaşkanı açıkladı. İlgili kanunun çıkmasını ve
Resmi Gazetede yayımlanmasını bekliyoruz..
8.9.1999 dan sonra ilk ssk girişi olanlar , emeklilikte yaşa takılmadılar. Ancak yaşamın olağan
akışında, onlarda hak talep edeceklerdir.
İngiltere gibi bazı ülkelerde, toplanan SGK primleri emeklilere dağıtılmaktadır. Yaşlı nüfus azaldıkça
emekli aylığı artmakta, emekli sayısı arttıkça emekli aylığı düşmektedir. Bu durum covid nedeniyle çok
fazla sayıda yaşlının vefatı neticesinde, emekli aylıklarının artışı ile İngiltere’de basında gündeme
gelmişti.
Ülkemizde ise, emekli aylıkları belli esaslara göre ödenmektedir. SGK ya, devlet hazineden destek
sağlamaktadır. Almanya gibi bazı ülkelerde emekli aylıkları düşük olup, devlet düşük emekli aylığı
alanlara direk destek vermektedir.