erolsennur @ hotmail.com

Koronavirüsten vefat edenlerin sayılarında çevremdeki kişilerden artış olduğunu gözlemliyorum. Koronavirüsten vefat edenlerin hangi usul ve esaslara göre defnedildiğini biliyormusunuz? Avukat abimiz Abbas Bilgili ile sohbet arasında konu açıldı. Herhangi bir kronik hastalık olmasa dahi ,koronavirüs nedeni ile vefatlarda cenaze töreninin mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz.

Umumihıfsızsıha kanunlarında konu ile ilgili  özellikle 211-226 . maddeler arasında hükümler vardır. Kanunun tamamını incelediğimizde;  salgın hastalıklardan vefat edenlerin ya yeraltı suları ile bağlantısı olmayan, mezar yerine kireç döküldükten sonra sızdırmaz kapalı çinko tabut -ceset torbası içinde  gömülme ile tekrar üst kısmın kireçlenmesi usulü ya da krematoryumlarda yakılma usulünü önerebilirim.

      Her ne kadar yaygın çalışma olmasa ve de sınırlı çalışmalarda yeraltı sularında koronavirüs parçacıkları bulunmuş ve de bu koronavirüs parçacıklarının hastalığa neden olmadığı düşünülmüş olsa dahi , yine de önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum.

     Ülkemizde dini sebeplerden ötürü , ölülerin yakılması hoş karşılanmamaktadır.Benim de yazımda belirttiğim, kanunda yazılı olan bazı şartlar aranmaktadır.Umumihıfsızsıha kanunları

      Madde 224 – Ölülerin yakılması için fenni usulü dairesinde fırınlar yaptırmak istiyen belediyeler evvel emirde bu hususta Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat ederek hazırlattıkları projeleri tasdik ettirip müsaade aldıktan sonra tesisata başlıyabilirler.

      Madde 225 – Bir cesedi ihrak fırınlarında yaktırmak için aşağıda yazılı vesikaların vücudu lazımdır: 1 - Ölünün hastalığı esnasında tedavisiyle meşgul olmadığı malüm ve sabit olan resmi bir tabip tarafından verilmiş olup vefatın her hangi gayritabii bir sebepten mütevellit olmadığını bildiren bir rapor ve defin ruhsatiyesi. 2 - Cesedinin yakılmasını arzu ettiğini mübeyyin olup mevtanın hayatta iken yazdığı vesika veya bu hususta şifahen arzu izhar ettiğini işitenlerden laakal üç zatın tahriri şehadet ve tasdikleri. 3 - Müteveffanın ölümünü mucip olan sebebin herhangi cinai bir fiilden münbais olduğuna dair hiç bir şüphe mevcut olmadığını bildiren ve mahalli polis idaresi tarafından verilen vesika. İşbu vesikalar ihraktan laakal yirmi dört saat evvel mahalli belediyesine ibraz olunarak alelüsul vefat defteri mahsusuna işaret edildikten sonra ihrak müsaadesi verilir. Defnedilen ölülerin defninden sonra ihrak için kabirden çıkarılmalarına müsaade edilmez.

Umumihıfsızsıha kanunlarından da anlaşılacağı üzere arzu edenler için krematoryumda yakılma imkanı vardır. Ancak yaşamımızın olağan akışında, ülkemizde öldükten sonra yakılanı görmedim, duymadım. Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr Ahmet Adıgüzel’e Adana’da krematoryum olup olmadığını sordum. Olmadığı yanıtını aldım.

      Ülkemizde koronavirüse bağlı salgın hastalık olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir.Cumhurbaşkanlığı ,İçişleri bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanetten gönderilen resmi yazılarda konu ile ilgili alınacak önlemler ile ilgili yazılar vardır. Yazıda cenazeyi yıkayacak kişilerin, cenazeyi taşıyanların, cenaze yıkanan yerlerin temizliğinin-sterilizasyonunun  nasılyapılması gerektiğinden bahsediyor. Bunlardan bahsedilmesi önemlidir.

Salgından vefat edenler için resmiyazılarda , ayrı mezarlık tahsisine gerek olmadığı ve normal mezarlıklarda , normal defin işlemleri gibi defin  yapılabileceği bilgisini Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr Ahmet Adıgüzel’den öğrendim. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ederim.